ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Το Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Το Mydoro.co.uk που εδρεύει 8 Shepherds Bush Road, Basement Floor, London, United Kingdom, W6 7PJ οργανώνει το Διαγωνισμό με έπαθλο «Πολυτελές και ονειρεμένο 4ήμερο για 2 άτομα στο αγαπημένο και Βραβευμένο 5* St George Lycabettus Lifestyle Hotel» σύμφωνα με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις:

2. Ποιοι έχουν Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 3 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαμένουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα και την Κύπρο. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την ταυτοποίηση των στοιχείων συμμετεχόντων προκειμένου να διακριβώσει το δικαίωμα συμμετοχής των συμμετεχόντων και απόδοσης του Επάθλου.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων

Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οι εργαζόμενοι στην εταιρία που διεξάγει το Διαγωνισμό, (β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ βαθμού με τα ανωτέρω υπό (α) πρόσωπα.

4.  Διάρκεια του Διαγωνισμού

Οι συμμετοχές στο Διαγωνισμό με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω θα γίνονται δεκτές έως την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 23:59 . Η κλήρωση για το Νικητή του Μεγάλου Διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω random διαδικασίας την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020 και ο νικητής θα ανακοινωθεί την ίδια ημέρα στο official page του Mydoro.co.uk στο Facebook. Ο Νικητής θα ενημερωθεί άμεσα με email για το Δώρο του και τη διαδικασία υλοποίησης του.

5.  Ποιος ο τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό

Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όσα μέλη του Mydoro.co.uk θα χρησιμοποιήσουν τα Free Vouchers ή τα Discounts Codes του Mydoro.co.uk από την Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου έως και την Κυριακή 5 Ιανουαρίου 2020.
Κάθε Free Voucher ή Discount Code που θα χρησιμοποιείται δίνει 1 συμμετοχή στο μέλος του Mydoro.co.uk για τη Μεγάλη Κλήρωση την Δευτέρα 6 Ιανουαρίου 2020.


Όσο περισσότερα Free Vouchers ή Discount Codes χρησιμοποιήσει το κάθε μέλος, τόσο περισσότερες πιθανότητες θα έχει να είναι ο Μεγάλος Νικητής.
π.χ. εάν χρησιμοποιήσει 10 συνολικά Free Vouchers ή Discount Codes στο παραπάνω διάστημα, κερδίζει 10 συμμετοχές στη Μεγάλη Κλήρωση.
Η Συμμετοχή μέσω της χρήσης Free Vouchers και Discount Codes για τον Διαγωνισμό του Mydoro.co.uk συνιστά δήλωση συμμετοχής και πλήρη αποδοχή των όρων του Διαγωνισμού.


Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η εταιρία με τα ανωτέρω στοιχεία των συμμετεχόντων θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της εταιρίας και την εγκυρότητα της συμμετοχής αυτής.

6.  Το Έπαθλο

Ο τυχερός θα κερδίσει ένα πολυτελές και ονειρεμένο 4ήμερο για 2 άτομα στο αγαπημένο και Βραβευμένο 5* St George Lycabettus Lifestyle Hotel στην Αθήνα.

Το Δώρο του ο Νικητής μπορεί να το υλοποιήσει με διαμονή από τις 13 Ιανουαρίου 2020 έως και τις 31 Μαΐου 2020*

* Απαραίτητα θα πρέπει να προηγηθεί κράτηση minimum 15 ημέρες προ των επιθυμητών ημερομηνιών διαμονής.
Η κράτηση μπορεί να ολοκληρωθεί βάσει της διαθεσιμότητας του Ξενοδοχείου ανά περίοδο.

7.  Πληροφορίες – Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί μέσω e mail στο [email protected]

8.  Προσωπικά Δεδομένα & Αποποίηση Ευθύνης

H εταιρία ενημερώνει ότι η ίδια ή/ και τρίτοι ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, που θα συλλέξουν από τους ίδιους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον όρο 5 ανωτέρω, με σκοπό την ανάδειξη και δημοσίευση των νικητών και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών αναφορικά με την απόδοση του Επάθλου σε αυτούς, όπως και την αποστολή από μέρους της εταιρίας ενημερωτικών e mails για νέους διαγωνισμούς και προσφορές της προς το κοινό.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δε θα διαβιβασθούν σε τρίτους, πέραν από τυχόν πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της εταιρίας, ενδέχεται να εμπλακούν στην ανάδειξη των νικητών του Διαγωνισμού και στην απόδοση των Επάθλων καθώς και στην αποστολή από μέρους της εταιρίας ενημερωτικών e mails για νέους διαγωνισμούς και προσφορές της προς το κοινό.

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή ο συμμετέχων διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του. Σε περίπτωση απευθείας γνωστοποίησης από τον συμμετέχοντα σε τρίτους προσωπικών δεδομένων του, η Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την χρήση από τους εν λόγω τρίτους των προσωπικών δεδομένων που ο συμμετέχων αποκάλυψε σε αυτούς. Για τον λόγο αυτό, ανήκει στην ατομική ευθύνη κάθε συμμετέχοντα να μελετά προσωπικά τους σχετικούς όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων, προτού γνωστοποιήσουν προσωπικά δεδομένα τους σε τρίτους μέσω του διαδικτύου.
Η Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται έξω από τη σφαίρα ελέγχου της (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη σωστός τρόπος συμμετοχής κ.ο.κ.) ή έξω από τη σφαίρα ελέγχου κάθε τρίτου που θα μεταφέρει τα δεδομένα, α) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των στοιχείων συμμετοχής στο διαγωνισμό στους χρήστες, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, β) τα διατηρούμενα αρχεία (βάση δεδομένων με καταχωρημένους συμμετέχοντες) καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.

9.    Ανάκληση Προκήρυξης & τυχόν Τροποποίηση Όρων

Η Εταιρία δικαιούται να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού), ενημερώνοντας σχετικά μέσω του official page της στο Facebook (MyDoro) με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης. Περαιτέρω, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει ή να ματαιώσει το Διαγωνισμό οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Στην περίπτωση αυτή ο Διοργανωτής θα ανακοινώσει την ακύρωση/ματαίωση του Διαγωνισμού με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

10.  Αποδοχή των όρων Διαγωνισμού 

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό, διέπεται από τους παρόντες όρους, οι οποίοι εφαρμόζονται επί του συνόλου των συμμετεχόντων εξυπακουόμενης της γνώσης και πλήρους και ανεπιφύλακτου αποδοχής των παρόντων όρων, του οποίου το πρωτότυπο βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας.